آزمايش ساق مته در حقيقت نوعي تكميل موقت چاه است كه بوسيله آن فشار هيدرواستاتيك گل حفاري درون چاه از روي مخزن برداشته شده و به سيالات سازند امكان جريان  داده مي شود. اين آزمايش ممكن است در چاههاي باز يا جداره گذاري شده انجام شود.

شركت عمليات اكتشاف نفت داراي تجهيزات آزمايش ساق مته در سه اندازه 3، 8/7-3 و 5 اينچ و تجهيزات مسدود كننده RTTS در چهار اندازه 5، 7، 8/5-9 و 8/3-13 اينچ مي باشد.