ارائه خدمات حفاری به عنوان دومین شرکت بزرگ حفاری ایران از نظر تعداد دکلهای حفاری خشکی با دارا بودن هشت دستگاه دکل حفاری خشکی با قدرت 2000  اسب بخار با مشخصات زیر:

 

 • 3 onshore Rigs (2000 HP)    

                             

 • Nominal Depth to 6000m w/5” DP
 • Varco Type Top Drive
 • Solid Control System
 • Monitoring System
 • 3Mud Pump 1600 HP
 • 4 Cat 3512, Power 1200KW
 • 37 ½” Rotary table
 • Hook Load Capacity, 1.000.000 Lbs.
 • BOP Equipment’s 10.000 Psi
 • Manufacturer: ZPEC

 

 • 5 Brand new onshore Rigs (2000 HP)

 

 • Nominal Depth to 6000m w/5 ½ ” DP
 • Varco Top Drive
 • Solid Control System
 • Monitoring System
 • 3Mud Pump 1600 HP
 • 4 Cat 3512 B DITA power 1200KW
 • Hook Load Capacity, 1.000.000 Lbs.
 • BOP Equipment’s 10.000 Psi
 • 37 ½” Rotary table
 • Manufacturer: CPTDC

 

اهم پروژه های حفاری

مدت اجراء

محل اجراء

کارفرمای پروژه

نام پروژه

ردیف

2 سال

(در دست اجرا)

میدان نفتی منصوری

به شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 

حفاری و تکمیل 17 حلقه چاه در میدان نفتی منصوری

1

2 سال

(در دست اجرا)

میدان نفتی رامشیر

به شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

حفاری و تکمیل 13 حلقه چاه در میدان نفتی رامشیر

2

3 ماه

(در دست اجرا)

میدان  نفتی آذر

شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر

تعمیر چاه آذر 4 میدان نفتی آذر

3

3 سال

میادین نفتی جنوب ایران

شرکت مناطق نفت خیز جنوب

حفاری 13 حلقه چاه در میادین جنوب ایران

4

1 سال

مهران-ایلام

شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر

حفاری و تکمیل چاه آذر 10 میدان نفتی آذر

5

1 سال

مهران-ایلام

شرکت مهندسی نفت کیش

تکمیل چاه آذر 11 میدان نفتی آذر

6

6 ماه

میدان  نفتی آذر

شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر

تکمیل چاه های 8 و 17 میدان نفتی آذر

7

2 سال

میدان  نفتی آذر

شرکت گلوبال پتروتک کیش

حفاری  و تکمیل چاه آذر 19 میدان نفتی آذر

8

3 ماه

میدان نفتی آزادگان

شرکت توسعه حفاری تدبیر

حفاری  و تکمیل چاه آزادگان 159

9

2 سال

میدان  نفتی آذر

شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر

حفاری دو حلقه چاه در میدان نفتی آذر به صورت EPD

10

6 ماه

میدان  نفتی آذر

شرکت مهندسی نفت کیش

تکمیل چاه های 3 و 4 میدان نفتی آذر

(تحت نام شرکت حفاری پرشیا)

11

2 سال

خلیج فارس

شرکت ملی نفت ایران

حفاری اکتشافی چاهها در خلیج فارس

(تحت نام شرکت حفاری پرشیا)

12