لوله جداري معمولا به منظور جلوگیری از ریزش دیوارهٔ چاه، جدا سازی طبقات مختلف آب، نفت و گاز در مخزن، جلوگیری از آشفته شدن جریان در چاه، محافظت از ابزار درون چاهی لوله مغزی که پس از پایان حفاری کار گذاشته می‌شود و جهت جلوگیری از ورود شن‌ها از درون مخزن به درون چاه و آلوده کردن جریان مورد استفاده قرار مي گيرد.

شرکت عمليات اکتشاف نفت كليه تجهيزات و لوازم راندن لوله جداري با اندازه هاي مختلف 20، 8/5-18، 8/3-13، 8/5-9، 7، 5 اينچ و غیره را دارا مي باشد كه از مهمترين آنها مي توان تجهيزات زير را نام برد.

 

http://www.oeoc.ir/app/webroot/files/images/Untitled-9.jpghttp://www.oeoc.ir/app/webroot/files/images/Untitled-4%281%29.jpghttp://www.oeoc.ir/app/webroot/files/images/image029%281%29.jpghttp://www.oeoc.ir/app/webroot/files/images/Untitled-7%281%29.jpg

1-Handling Equipment

2-Power Tongs

3-Hydraulic Power Unit

4-Computerized Torque Monitoring System