تمام لوله‌هاي جداري با سايز‌هاي مختلف بايد در سر چاه نگهداري و مسدود شوند، به اين تجهيزات اتصال، سرچاهي گفته مي شود. به عبارت ديگر قسمتي‌ از چاه است که امکاناتي براي نصب گيرنده‌هاي لوله‌هاي جداري(Casing hangers) در فاز سخت چاه را فراهم مي‌کند. ضمن اينکه در فاز توليد چاه نيز لوله جداري توليد، شيرهاي سر چاهي(Christmas Tree) و شيرهاي کنترل سيال خروجي را بر آن نصب مي کنند.

 
شركت OEOC توانايي و قابليت بالايي در ارائه خدمات گسترده  اي در رابطه با سيستم هاي سرچاهي را دارد كه عبارتند از:

 

  1. تجهيزات متداول well head
  2. سيستم تكميل سرچاهي
  3. Gate Valves
  4. Field service شامل نصب، نگهداري و تعمير