عمليات تزريق نيتروژن معمولاجهت سبك نمودن سيال داخل چاه مخصوصا پس از عمليات اسيدزني، به منظور افزايش فشار جرياني چاه استفاده كرد. 

        شركت عمليات اكتشاف نفت در حال حاضر مجهز به دو دستگاه پمپ نيتروژن فشار بالاHPT  با عنوان k180 به همراه يك مخزن ذخيره Skid 10000 ليتري مي باشد كه بر روي يك كفي قرار گرفته اند. همچنين براي انتقال نيتروژن مايع به محل چاه مربوطه شركت عمليات اكتشاف نفت مجهز به يك مخزن Mobile7000    گالني(20 تني) مي باشد.

 

مهمترين ويژگيهاي پمپ نيتروژن موجود عبارتند از

 
  1.  فشار بالا و توانايي جريان گاز با سرعت بالا كه براي دستگاه مورد نظر سرعت جريان SCFM3000 و فشار ماكزيمم Psi10000.
  2. خاموش شدن اتومات دستگاه در صورت افزايش فشار يا سرعت بيش از حد مجاز
  3. فن كامپوزيتي
  4. سيستم ضد حريق