چاه آزمايي سطحي به منظور اندازه گيري تمامي پارامترهاي مرتبط با توليد نفت، گاز و آب از چاه به منظور به دست آوردن مدل جهت تطبيق با مدل اوليه مورد استفاده قرار مي گيرد. اندازه گيري ها توسط دستگاهي بنام دستگاه تفكيك گر سيار انجام مي گيرد كه اين دستگاهها مجهز به سيستم كسب آمار و داده هاي ديجيتالي(DAS) بوده و اين امكان را فراهم نموده است تا بتوان تمامي پارامترهاي مورد نياز را به صورت Real-Time بر روي" صفحه نمايش"  مشاهده نمود.

شركت عمليات اكتشاف نفت در حال حاضر مجهز به 3 ست تجهيزات چاه آزمايي سطحي مي باشد.
ليست تجهيزات در زير آورده شده است.

 

 1. Surface test tree
 2. Data Header
 3. Choke manifold
 4. Surface safety valves
 5. Steam heat exchanger
 6. 3-Phase separator
 7. Surge tank
 8. Gauge tank
 9. Fluids samplers
 10. Emergency shut down system (ESD)
 11. Data acquisition system (DAS)
 12. Transfer pump
 13. Oil & Gas Manifold
 14. Oil burners
 15. Pipe works