چشمه  انرژی با پالس الکترو مگنتیک

Electromagnetic Pulse Energy Source

  مدل:   YENISEI-KEM-4   

این نوع از دستگاه ها که بر روی خودرو از نوع URAL نصب شده اند؛  بعنوان چشمه انرژی مورد استفاده قرار میگیرند و بدلیل ماهیت غیر مخرب انرژی ایجاد شده ؛ برای کار در مناطق مسکونی؛ در مجاورت ساختمانها و یا مناطق حساس از نظر محیط زیست بسیار مناسب میباشند.

بعضی از  مشخصات تکنیکی این دستکاه بفرار ذیل است:

 
 
 
Design power of shock: 100 ton- 

Source has four enginesand four seismic wave emitter 

 Weight of source : 10,000 kg-