VSP   (Vertical  Seismic  Profiling )   مجموعه ای از سایزموگرام های ثبت شده از چاه حفاری

اندازه گیریهای روز مره از چاه حفاری مانند بررسی  Electric  Logs  و Rock  Cuttings  اطلاعات محدود و در حد فقط چند سانتیمتر از جدارۀ چاه را ثبت مینماید.لرزه نگاری انعکاسی سطحی اگر چه نسبت به روشهای فوق میتواند اندازه گیری های با ابعاد بزرگتر را پوشش داده و اطلاعات بیشتری را افقهای زیر سطحی ، اما این اطلاعات دارای محدودیتهائی از نظر  Resolution  و غیره خواهد بود روش  VSP  میتواند اطلاعاتی را با مشخصات حد واسط دو روش ذکر شده در فوق ارائه نموده و برای کالیبره کردن این اطلاعات مؤثر واقع شود .

تکنیک VSP  با استفاده از ژئومتری چشمۀ انرژی / گیرندۀ روشی مناسب برای رسیدن به اهداف فوق الذکر میباشد.

شرکت عملیات اکتشاف نفت دارای تجارب کافی در ارائۀ خدمات  VSP  بعنوان یکی از روشهای عملیات چاه پیمائی بوده و دارای توانائی های لازم جهت انجام همه گونه برداشتهای ژئوفیزیکی چاه از مدل سازی و طراحی ، برداشت داده ها ، پردازش و تعبیر و تفسیر آنها میباشد .

با استفاده از اندازه گیریهای  Downhole Travel – time  میتوان ارتباط دقیق زمانی / عمقی و سرعت سیر امواج در لایه های مختلف زیر سطحی را محاسبه نموده و از نتایج حاصله برای کالیبره کردن داده های لرزه نگاری سطحی و چاه پیمائی استفاده نمود .   ارائه این خدمات از جمله شامل روشهای زیر میباشد :

 

Stationary  Source  Velocity  Survey with Near- Wellhead Source

Vertical Incidence Velocity Survey ( Moving Source Directly above Downhole

.( Receiver(s) in deviated Wells