برداشت های گراني سنجي و مغناطیس

        برداشتهای گراني سنجي و مغناطیس در اکتشاف منابع نفت و گاز نقش مهمی ایفا مینمایند زیرا که قادرند بخوبی ساختار هائی را که عموماً نشان دهندۀ وجود گسل ها می باشند مشخص نمایند .  گسل ها در تسهیل حرکت رو به بالای نفت و گاز و نیز تشکیل تله های هیدرو کربوری و در نتیجه ایجاد منابع زیر زمینی نفت و گاز مؤثر هستند .

لیست تجهیزات

 

آمار عملیات گراني سنجي و مغناطيس سنجي   (  1390 -  1376  )

برداشت گراني سنجي ومغناطيس سنجي:15231 كيلومتر مربع

 

LIST OF NON- SEISMIC PROJECTS (1999-2013)

No.

Project

Type

Client

Size

Start Date

Completion Date/ Current  Situation

1

Behshahr

Gravity & Magnetic

NIOC

2650 km2

1999

2000

2

Garmsar

Gravity & Magnetic

PEDEC

212 km2

1999

2000

3

Tabriz (Phase 1)

Gravity & Magnetic

PEDEC

2600 km2

1999

2000

4

Ghalat

Gravity & Magnetic

NIOC

1850 km2

2000

2001

5

Moghan

Gravity & Magnetic

NIOC

5900 km2

2001

2002

6

Tabriz (Phase 2)

Gravity & Magnetic

PEDEC

315 km2

2000

2001

7

Kopeh Dagh

Gravity & Magnetic

NIOC

1700 km2

2007

2008

8

Sorkheh-Howz Soltan

Gravity & Magnetic

NIOC

2950 km2

2013

2013

     

  نقشه های گراني سنجي و مغناطيس قادر به نشان دادن ارتباط و تأثیر گذاری آنومالی های موجود در پی سنگ و تأثیر آنها بر گسل های موجود در رسوبات انباشته شده بر روی پی سنگ میباشند .همچنین این نقشه ها با ثبت منحنی ها می توانند نوع لایه های زیر زمینی را مشخص ساخته و آثار برجستگی و فرو رفتگی در پی سنگ را که در ایجاد تله های نفت و گاز مؤثر میباشند مشخص سازند.