اداره نقشه برداري با به روز نمودن دانش فني و تجهيزات خود با شركت در پروژه هاي مختلف لرزه نگاري زميني و دريايي و با مشاركت با شركتهاي خارجي نقش خود را در ارائه خدمات فني مطلوب در مجموعه شركت عمليات اكتشاف نفت بعنوان يك واحد كاملاً‌ فني و موثر ايفا مينمايد .

 

مراحل عملياتي گروه نقشه برداري زميني

 

 1. جمع آوري اطلاعات مبنايي برا ساس نياز پروژه  .
 2. هيه دستگاههاي مناسب و انجام تستهاي مربوطه با توجه به نياز پروژه  .
 3.  تهيه نقشه هاي موجود  از منطقه و افزودن اطلاعات پروژه بر روي آن .
 4. شناسايي منطقه و انجام برداشت تكميلي بمنظور بروز رساني اطلاعات موجود بر روي نقشه ها .
 5. تهيه نقاط مبنايي موجود در اطراف منطقه .
 6. ايجاد شبكه نقاط GPS   بر اساس نقاط مبنايي موجود و انجام  اندازه گيري هاي لازم.
 7.  انجام محاسبات شبكه با استفاده از نرم افزار هاي موجود نظير  ,  "L.G.O" Leica Geo office GNSS Solutions،"T.G.O"  Trimble  Geo office
 8. محاسبه موقعيت نقاط گيرنده و نقاط انفجاري با توجه به اطلاعات اوليه طرح و با نرم افزار هايي نظير GPS Seismic
 9. ارائه نقاط گيرنده به گروههاي عملياتي جهت پياده نمودن اين نقاط بر روي زمين .
 10. پياده نمودن مجدد نقاط فوق در صورت از بين رفتن نقاط قبل از برداشت لرزه نگاري .
 11. تعيين مختصات نهايي نقاط جهت ارائه به قسمت كنترل كيفيت .
 12. تهيه و ارائه نقشه كامل عمليات و ارائه به گروههاي مختلف .
 13. ارائه گزارشات روزانه و ماهيانه به روساي مناطق و اداره نقشه برداري  .
 14. تهيه و تنظيم گزارش نهايي بهمراه ليست مختصات كليه نقاط مورد نياز .
 15. همكاري مستمر در طراحي و انجام پروژه هاي مهندسي مانند پروفيلهاي طولي و عرضي براي ساختن راهها و محاسبات حجم  عمليات خاكي .

 

چشم اندازي از عملكرد سيستم اطلاعات مكاني واحد نقشه برداري

         همچنين درسالي كه گذشت مقدمات راه اندازي يك سيستم پايگاه داده متمركز تحت وب  در اداره تهران پايه ريزي شد و پس از مطالعات اوليه در خصوص نياز سنجي و امكان سنجي و با توجه به اهداف و آينده كاري شركت گامهاي مفيدي در اين خصوص برداشته شده است .

نمايش Auto pilot   شناسايي پروژه دوبعدي بهار بصورتي كاملاً متفاوت با آنچه در قبل اتفاق مي افتاد و استفاده از مدل هاي ارتفاعي وتصاوير ماهواره اي به منظور ديدي واقع بينانه و سه بعدي از منطقه به همراه نمايش جزئيات بسياردر محدوده پروژه وبا قابليت هاي بالا در پرسش و پاسخ نمونه اي از طرح هاي اجرايي در بخش GIS   شركت  بوده است.