اداره نقشه برداري با به روز نمودن دانش فني و تجهيزات خود با شركت در پروژه هاي مختلف لرزه نگاري زميني و دريايي و با مشاركت با شركتهاي خارجي نقش خود را در ارائه خدمات فني مطلوب در مجموعه شركت عمليات اكتشاف نفت بعنوان يك واحد كاملاً‌ فني و موثر ايفا مينمايد .

مراحل عملياتي گروه نقشه برداري دريايي

         نقشه برداري  دريايي درمقايسه با نقشه برداري زميني از ويژگي خاصي برخوردار است. در اينجا گروه عملياتي با دريافت اطلاعات اوليه طرح به تهيه نقشه منطقه و ليست نقاط گيرنده و نقاط انفجاري ميپردازد سپس مبناي اين اطلاعات مختصات خطوط طراحي شده بهمراه موقعيت نقاط مورد نظر را به نرم افزار مورد استفاده ارائه كرده و بر اساس آن هماهنگي با قسمت ناوبري كشتي هدايت كشتي به سمت منطقه عمليات صورت ميپذيرد .

         در عمليات دريايي همزماني از نكات اساسي سيستم است بدين صورت كه با هدايت اتوماتيك كشتي بر روي خطوط مورد نظر با رسيدن كشتي  به محل مورد نظر فرمان شوت از طريق نرم افزار سيستم نقشه برداري صادر و بلافاصله تجهيزات انفجاري شروع  به فعاليت و سيتم ركوردينگ نيز شروع به ثبت اطلاعات بازتابي مينمايد و در اين فاصله كليه اطلاعات بطور اتوماتيك بر روي نوارهاي مغناطيسي ثبت و پس از انجام پردازشهاي لازمه در اختيار قسمت كنترل كيفيت قرار ميگيرد .

         گروه نقشه برداري قبل از آغاز عمليات ميبايست كليه تجهيزات از ترك اسكله عملياتي مورد تست قرار داده و گزارشي نيز در اين رابطه تهيه مينمايد .در طي عمليات گروه با بهره برداري از سيستمهاي تعيين موقعيت ماهواره اي و با دريافت تصحيحات مربوط از ايستگاههاي ساحلي به تعيين  موقعيت دقيق كشتي  ودر نهايت به تعيين موقعيت نقاط مورد نظر لرزه نگاري ( نقاط گيرنده ، منبع انرژي ، نقاط روي تارگت )  بر اساس فرمت UKOOA   ميپردازد و در نهايت گزارش كاملي شامل :  گزارش  تست دستگاهها ،  نقشه عملياتي ، و ليست  مختصات نقاط مورد نظر را تهيه  و بر روي نوارهاي مغناطيسي ارائه مينمايد .